Ëmmer bereet

Ee Réckbléck vum Jubiläumsjoer 2020

2020 hun d’Ettelbrécker Scouten hir 100 Joer gefeiert

Emol Scout ... ëmmer Scout ...

Alles no Plang!

Mir riichten d’Scoutskiermes op!

E Stopp fir de Mupp & Scouten a Brasilien

Wat dat mat eisem Chrëschtmaart zedinn huet, a wat mir nach an eiser Spezialversammlung gemaach hunn, liest dir hei

Chef sinn / Chef ginn

Eis Cheftainen a Chef sinn ee vun de Grondpilieren, ouni déi de Grupp net funktionnéiere géing. Aktuell hu mir am Grupp eng 25 Cheftainen a Chef, vun deenen der e gudde Grapp voll d’ganzt Joer iwwer alles ginn, fir flott Versammlungen ze organiséieren, cool Sortien ze...

100 Joer | Victorinox Camper

100 Joer Ettelbrécker Scouten | Victorinox Camper

Eis BA am Réckbléck

Wéi Mëtt Mäerz de Confinement ugefaangen huet, ware virun allem vill eeler a vulnerabel Leit vun haut op muer op Hëllef ugewisen. Fir si ze entlaaschten, stoungen d’Ettelbrécker Guiden a Scoute vum 17te Mäerz u bereet.    Mir ware fir d’Leit akafen, kleng...
D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir anerer z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzele flott Erfarunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir anerer, anzesetzen.