Ee Réckbléck vum Jubiläumsjoer 2020

2020 hun d’Ettelbrécker Scouten hir 100 Joer gefeiert

Ëmmer bereet

Emol Scout ... ëmmer Scout ...

100 Joer | Victorinox Camper

100 Joer Ettelbrécker Scouten | Victorinox Camper

Virtuell Ackerbaufoire 2020

Fannt hei eis Contributioun zur virtueller Foire agricole, a léiert eppes iwwert eisen neie Chalet!

Eis BA am Réckbléck

Wéi Mëtt Mäerz de Confinement ugefaangen huet, ware virun allem vill eeler a vulnerabel Leit vun haut op muer op Hëllef ugewisen. Fir si ze entlaaschten, stoungen d’Ettelbrécker Guiden a Scoute vum 17te Mäerz u bereet.    Mir ware fir d’Leit akafen, kleng...

Eis Corona BA – Status vum 22te Mäerz

eis BA rullt! Dëst ass e kuerzen Update mat puer Statistiken an och Aussoen vun eise Leit um Terrain!48 Opträg hu mer schonn am Ganzen erfëllt!Am meeschten zu Ettelbréck a Waarken:An der Haaptsaach bestinn d’Aktiounen aus Liewensmëttel akafen an/oder Medikamenter...

Coronavirus: Mir hu gehollef!

D’Ettelbrécker Guiden an d’Ettelbrécker Scouten hu sech zesumme gedon, fir an der aktueller Kris ze hëllefen.

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir anerer z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzele flott Erfarunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.