Fannt am Artikel vun der digitaer Foire agricole vill Infos iwwert eisen neie Chalet, Pläng, etc!

 

Virtuell Ackerbaufoire 2020

De Bau vun eisem Neie Chalet am Grondwee huet ugefaang !

Wanns Du bei dësem grousse Projet wëlls hëllefen, kanns Du en Don maachen op de Kont vun der Fondation Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Domat kanns Du däin Don vun de Steieren ofsetzen.

Bank/BIC : BILLLULL           

IBAN : LU95 0025 1738 1154 8100

Libellé/Kommunikatioun :

“Don Chalet Ettelbrecker Scouten”